ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Законово основание
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
165310.11.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните ретгистри на село Игралище, одобрени със Заповед № РД-18-226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 55437 кв. м. (петдесет и пет декара четиристотин тридесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 002067.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот : село Игралище, местност: ЧЕКАНЕЦ - СВИРЧИЦА. Номер по преходен план: 002067.Съседи: 323227.2.77, 32322.2.71, 32322.2.56, 32322.2.62, 32322.2.58, 32322.2.44, 32322.2.59, 32322.2..76, 32322.2.33, 32322.2.38, 32322.2.64, 32322.2.27Акт за частна общинска собственост № 1194/02.04.2015 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 784/06.04.2015 г., Дв. вх. 778/06.04.2015 г., акт 166, т. 3, н.д. 511, и.п.: 26341нямаНеИзтегли файла
165225.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-18-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Поземен имот с идентификатор 16033.11.41 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 2723 кв. м. (две хиляди седемстотин двадесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011041.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16033.11.41 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и едно) по КККР, добрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ТЕНКАТА РИДИНА. Площ: 2723 кв. м. (две хиляди седемстотин двадесет и три кв. м.). Номер по преходен план: 011041.Съседи: 16033.11.102, 16033.11.62, 16033.11.42, 16033.11.28няманямаНеИзтегли файла
165025.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.4.39 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четири, точка, тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземлен имот: няма данни за изменение. Площ: 27314 кв. м. (двадесет и седем хиляди триста и четиринадесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004039..село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.4.39 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четири, точка, тридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: Пролетнико. Номер по преходен план: 004039.Съседи: 16033.4.38, 16033.11.127, 16033.4.40, 16033.4.45, 16033.4.30, 16033.4.32, 16033.4.33, 16033.4.35, 16033.4.36, 16033.4.52няманямаНеИзтегли файла
165125.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с Протоколно решение № 4/11.05.2012г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.11.47 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 8971 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011047.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.11.47 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: СТРУЖИНА. Номер по преходен план: 011047.Съседи: 16033.11.54, 16033.11.56, 16033.11.123, 16033.11.46няманямаНеИзтегли файла
164817.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 78046.7.48 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, седем, точка, четиридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 11953 кв. м. (единадесет хиляди деветстотин петдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Нива. Категория на зямата: 9 (девета. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 007048.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 78046.7.48 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, седем, точка, четиридесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево: местност: БЛАЖЕН. Номер по преходен план: 007048.Съседи: 78046.8.163, 78046.7.50, 78046.7.49, 78046.7.42, 78046.7.43, 78046.7.46, 78046.7.47няманямаНеИзтегли файла
164917.09.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 49686.4.99 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, деветдесет е девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 2239 кв. м. (две хиляди двеста тридесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Нива. Категория на зямата: 6 (шеста). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004099.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 49686.4.99 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, деветдесет е девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево: местност: ТУРЛИН БАИР. Номер по преходен план: 004099.Съседи: 49686.4.101, 49686.4.102, 49686.4.107, 49686.4.108, 49686.4.98, 49686.4.211, 49686.4.87, 49686.4.100Акт за частна общинска собственост № 1068/24.02.2014 г. , вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 424/07.03.2014 г., акт 86, т. 2, н.д. 281, п. и.: 22569Договор за аренда № ДГ-147/20.10.2014 г., вписан в службата по вписванията: ВХ. 2582/19.11.2014 г., Дв. вх. 2560/19.11.2014 г., акт 196, т. 1, к.д. 832, и.п.: 22569 - Любен Ангелов Подгорски със срок до 19.10.2020 г.НеИзтегли файла
164717.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 3, т. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.3.179 (шестнадесет хиляди тридесет и три, точка, три, точка, сто седемедесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрена със Заповед № РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменвение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма дани за изменение. Площ 59897 кв. м. (петдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска зея. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. номер по преходен план: 003179село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.3.179 (шестнадесет хиляди тридесет и три, точка, три, точка, сто седемедесет и девет) по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: РАВНАКО. Номер по преходен план: 003179.Съседи: 16033.3.140, 16033.3.200, 16033.3.160, 16033.3.158, 16033.3.125, 16033.3.178, 16033.3.136, 16033.3.181, 16033.3.142, 16033.3.139няманямаНеИзтегли файла
164614.09.2020 г.Частначл.2, ал. т. 3 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 16033.11.102 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 75671 кв. м. (седемедесет и пет хиляди шестотин седемедесет и един кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011102.Село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16033.11.102 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ТЕНКАТА РИДИНА. Номер по преходен план: 011102.Съседи: 16033.11.60, 16033.11.62, 16033.11.5, 16033.11.41, 16033.11.42, 16033.11.28, 16033.11.132, 16033.11.29, 16033.11.30, 16033.11.100, 16033.11.112, 16033.4.28, 16033.11.107, 16033.3.19, 16033.11.31, 16033.4.29, 16033.11.128, 16033.11.35, 16033.11.33, 16033.4.30няманямаНеИзтегли файла
164411.09.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.11.124 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и четири) по Кадасатралната карта и кадасатралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадасатралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10001 кв. м. (десет хиляди и един кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011124.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.11.124 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ЗАГАЗО. Номер по преходен план: 011124.Съседи: 16033.11.83, 16033.11.125, 16033.11.123, 16033.11.52, 16033.11.5Акт за частна общинска собственост № 1314/03.05.2016 г., вписан в службата по вписванията: Вх.1124/Дв. вх. 1120/12.05.2016 г., акт 169, том 14, дело 754/2016 г.нямаНеИзтегли файла
164511.09.2020 г.Публичначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 16033.11.123 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 107839 кв. м. (сто и седем хиляди осемстотин тридесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Пасище. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011123.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16033.11.123 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: СТРУЖИНА. Номер по преходен план : 011123.Съседи:16033.11.47, 16033.11.56, 16033.11.83, 16033.11.5, 16033.11.52, 16033.11.124, 16033.11.125, 16033.11.48, 16033.11..51, 16033.11.49, 16033.11.18, 16033.11.97, 16033.11.16, 16033,.11.131, 16033.11.25, 16033.11.26, 16033.11.27, 16033.11.46, 16033.11.43, 16033.11.44няманямаНеИзтегли файла
164131.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.187 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и седем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 9990 кв. м. (девет хиляди деветстотин и деведесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006187.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.187 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и седем ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Игралище, местност: ДЖИНДЖА. Номер на предходен план: 006187Съседи: 32322.6.52, 32322.6.69, 32322.6.50, 32322.6.51, 32322.6.43, 32322.6.188.нямаДоговор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-122/12.05.2020 г.НеИзтегли файла
164231.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.188 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и осем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 39527 кв. м. ( тридесет и девет хиляди петстотин двадесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006188.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.188 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и осем ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Игралище, местност: ДЖИНДЖА. Номер на предходен план: 006188Съседи: 32322.6.41, 32322.6.56, 32322.6.55, 32322.6.54, 32322.6.53, 32322.6.52, 32322.6.187, 32322.6.44, 32322.6.43, 32322.6.32, 32322.6.168, 32322.6.38, 32322.6.39, 32322.6.40няманямаНеИзтегли файла
164331.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 38056.3.43 ( тридесет и осем хиляди и петдесет и шест, точка, три, точка, четиридест и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колибите одобрени със Заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.07.2020 г. Площ: 15729 кв. м. ( петнадест хиляди седемстотин двадесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003043.село Колибите, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 38056.3.43 ( тридесет и осем хиляди и петдесет и шест, точка, три, точка, четиридест и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Колибите, местност: ОРНИЦАТА. Номер на предходен план: 003043Съседи: 38056.3.72, 38056.3.44, 38056.3.42, 38056.3.40Акт за частна общинска собственост №1159/27.11.2014г., вписан в службата по вписванията: Вх.2691/01.12.2014 г. ,Дв. вх. 2667/01.12.2014 г., акт 80, т.10, н.д. 1800, п.и. 25199Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-254/17.11.2015 г.НеИзтегли файла
163527.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.9.78 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, девет, точка, седемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 29667 кв. м. ( двадесет и девет хиляди шестотин шестдесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 009078.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.9.78 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, девет, точка, седемдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Гореме, местност: ЧУКАТА. Номер на предходен план: 009078Съседи: 16033.9.263, 16033.9.341, 16033.9.96, 16033.9.93, 16033.9.82, 16033.9.80, 16033.9.74, 16033.9.81, 16033.9.79, 16033.9.76, 16033.9.77Акт за частна общинска собственост №1074/05.03.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 454/11.03.2014 г., акт 103, т.2, н.д. 299, п.и. 22628нямаНеИзтегли файла
163627.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.9.123 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, девет, точка, сто двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 26468 кв. м. ( двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 009123.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.9.123 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, девет, точка, сто двадесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Гореме, местност: ЦРЪКВИЩЕ. Номер на предходен план: 009123Съседи: 16033.9.153, 16033.9.124, 16033.9.341, 16033.9.121, 16033.9.102, 16033.9.122, 16033.9.267, 16033.9.107Акт за частна общинска собственост №976/27.06.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 1655/11.07.2013 г., акт 102, т.6, н.д. 1072, п.и. 20307Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-148/02.12.2013 г.НеИзтегли файла
163727.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.3.101 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, три, точка, сто и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма дании за изменение. Площ: 25097 кв. м. ( двадесет и пет хиляди деветдесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003101.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.3.101 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, три, точка, сто и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Гореме, местност: РАВНАКО. Номер на предходен план: 003101Съседи: 16033.3.108, 16033.3.109, 16033.3.111, 16033.3.112, 16033.3.113, 16033.3.114, 16033.3.85, 16033.3.84, 16033.3.102няманямаНеИзтегли файла
163827.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 12142.3.4 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вракуповица, одобрени със Заповед РД-18-214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 29666 кв. м. ( двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003004.село Вракуповица община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 12142.3.4 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, три, точка, четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Вракуповица, местност: ВЕЗОВИЦА. Номер на предходен план: 003004Съседи: 12142.1.93, 12142.3.23, 12142.3.22, 12142.3.19, 12142.3.13, 12142.3.1, 12142.3.5, 12142.1.78, 12142.1.92Акт за частна общинска собственост №1302/29.03.2016 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 748/Дв. вх.745/01.04.2016 г., акт 114, т.3, н.д. 508/2016, и.п.29737Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-137/03.10.2016 г.НеИзтегли файла
163927.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 65930.1.96 (шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, едно, точка, деветдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Седелец, одобрени със Заповед РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 25002 кв. м. ( двадесет и пет хиляди и два кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001096.село Седелец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 65930.1.96 (шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, едно, точка, деветдесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Седелец, местност: СЕЛИЩЕТО. Номер на предходен план: 001096Съседи: 65930.3.70, 65930.1.161, 65930.1.94, 65930.1.175, 65930.1.95, 65930.1.35Акт за частна общинска собственост №1407/09.06.2017 г., вписан в службата по вписванията:Вх. 2248/ Дв. вх. 2243/11.10.2017 г., акт 195, т.7 н.д. 1393/2017, и. п. 34002нямаНеИзтегли файла
164027.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.142.2 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и две, точка, две ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 16717кв. м. (шестнадесет хиляди седемстотин и седемнадесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 /шеста/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 142002село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.142.2 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и две, точка, две ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Илинденци, местност: ЗАДЛЪК. Номер на предходен план: 142002Съседи: 32665.142.40, 32665.142.4, 32665.142.1Акт за частна общинска собственост №1371/31.03.2017 г., вписан в службата по вписванията:Вх. 700/Дв. вх. 700/11.04.2017 г., акт 41, т.3, н.д. 435, п.и. 32660нямаНеИзтегли файла
162922.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.8.154 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, осем, точка, сто петдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма дании за изменение. Площ: 11902 кв.м. ( единадесет хиляди деветстотин и два кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008154.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.8.154 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, осем, точка, сто петдесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево, местност: КАПЕЩЕЦ. Номер по преходен план: 008154.Съседи: 78046.8.17, 78046.8.153, 78046.8.165, 78046.8.108, 78046.8.11, 78046.8.10, 78046.8.2, 78046.8.3Акт за частна общинска собственост № 1384/29.06.2017 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 1449/ Дв. вх.1447/04.07.2017 г., акт 98, т.5, н.д. 902/2017, и.п.33314.нямаНеИзтегли файла
163022.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.7.79 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, седем, точка, седемдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20712кв.м. ( двадесет хиляди седемстотин и дванадесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 007079.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.7.79 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, седем, точка, седемдесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево, местност: КАПЕЩЕЦ. Номер по преходен план: 007079.Съседи: 78046.7.21, 78046.8.164, 78046.7.22, 78046.7.75, 78046.7.34, 78046.7.78, 78046.7.58, 78046.7.30няманямаНеИзтегли файла
163122.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.7.76 (седемдесет и осем хиляди, нула, четиридесет и шест, точка, седем, точка, седемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10752 кв.м. ( десет хиляди седемстотин петдесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 007076.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.7.76 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, седем, точка, седемдесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево, местност: КАПЕЩЕЦ. Номер по преходен план: 007076.Съседи: 78046.7.77, 78046.7.34, 78046.7.13, 78046.7.30, 78046.7.70няманямаНеИзтегли файла
163222.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 10608.2.155 ( десет хиляди шестстотин и осем, точка, две, точка, сто петдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Велюшец, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20755 кв.м. ( двадесет хиляди седемстотин петдесет и пет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 002155.село Велющец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 10608.2.155 ( десет хиляди шестстотин и осем, точка, две, точка, сто петдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-213/05.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Велющец, местност КЕШКОВИЦА. Номер на предходен план: 002155.Съседи: 10608.2.158, 10608.2.154, 10608.2.187, 10608.2.153, 10608.2.82няманямаНеИзтегли файла
163322.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 21467.1.49 ( двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри Лаки, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 27278 кв.м. ( двадесет и седем хиляди двеста седемдесет и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001049.село Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.1.49 ( двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Добри Лаки, местност ВЕХНА. Номер на предходен план: 001049.Съседи: 21467.1.41, 21467.1.40, 21467.1.50, 21467.1.69, 21467.1.70, 21467.1.48, 21467.1.43, 37191.5.208, 21467.1.172няманямаНеИзтегли файла
163422.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 40957.5.123 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка, пет, точка, сто двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кърпелево, одобрени със Заповед РД-18-230/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.07.2020 г. Площ: 20127 кв. м. (двадесет хиляди сто двадсет и седем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 005123.село Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 40957.5.123 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка, пет, точка, сто двадесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-230/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Кърпелево, местност СЕЛИЩЕТО. Номер на предходен план: 005123.Съседи: 40957.5.121, 40957.5.98, 40957.7.61, 40957.5.67, 40957.5.124, 40957.5.128, 40957.5.99Акт за частна общинска собственост № 987/02.09.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 2262/02.10.2013 г., акт 122, т.8, н.д.1485, п.и. 21009нямаНеИзтегли файла
162221.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.13.55 (шестнадесет хиляди нула, тридесет и три, точка, тринадесет, точка, петдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20082 кв. м. ( двадесет хиляди осемдесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 013055.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.13.55 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, тринадесет, точка, петдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Гореме, местност КУЛИТЕ. Номер на предходен план: 013055Съседи: 16033.13.70, 16033.13.79, 16033.13.61, 16033.13.57, 16033.13.56, 16033.13.60, 16033.13.71, 16033.13.49, 16033.13.53, 16033.13.82, 16033.13.54няманямаНеИзтегли файла
162321.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 65930.1.88 ( шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, едно, точка, осемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Седелец, одобрени със Заповед РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 24751 кв. м. ( двадесет и четири хиляди седемстотин петдесет и един кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001088.село Седелец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 65930.1.88 ( шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, едно, точка, осемдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Седелец, местност Селището. Номер на предходен план: 001088.Съседи: 65930.1.35, 65930.1.95, 65930.1.164, 65930.1.89, 65930.1.175няманямаНеИзтегли файла
162421.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 23532.11.43 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, единадесет, точка, четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 7423 кв. м. ( седем хиляди четиристотин двадесет и три кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 011043село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.11.43 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, единадесет, точка, четиридесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Драката, местност ДОЛНО ПОЛЕ. Номер на предходен план: 011043.Съседи: 23532.11.7, 23532.3.62, 23532.11.29, 23532.11.37, 23532.11.9, 23532.13.116, 23532.11.1, 23532.11.42, 23532.888.9901няманямаНеИзтегли файла
162521.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.2.10 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, две, точка, десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 21557 кв. м. ( двадесет и една хиляди петстотин петдесет и седем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7 /седма/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002010.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.2.10 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, две, точка, десет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Илинденци, местност ГОРНО ПОЛЕ. Номер на предходен план: 002010.Съседи: 32665.2.16, 32665.2.3, 32665.155.3, 32665.2.7, 32665.2.14няманямаНеИзтегли файла
162621.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.39.101 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, тридесет и девет, точка, сто и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 5854 кв. м. ( пет хиляди осемстотин петдесет и четири кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 /шеста/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 039101.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.39.101 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, тридесет и девет, точка, сто и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Илинденци, местност ЕЛЕЗОВЕЦ. Номер на предходен план: 039101.Съседи: 32665.39.6, 32665.39.5, 32665.39,112, 32665.39.91няманямаНеИзтегли файла
162721.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.143.7 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и три, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 11972 кв. м. (единададесет хиляди деветстотин седемдесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 /шеста/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 143007.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.143.7 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и три, точка, седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Илинденци, местност ТЪРНАВА. Номер на предходен план: 143007.Съседи: 32665.143.5, 32665.143.162, 32665.143.3, 32665.143.8, 32665.75.144, 32665.62.144няманямаНеИзтегли файла
162821.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.76.34 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, седемдесет и шест, точка, тридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 19406 кв. м. ( деветнадесет хиляди четиристотин и шест кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 076034.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.76.34 (тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, седемдесет и шест, точка, тридесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Илинденци, местност КАСЪМИЦА. Номер на предходен план: 076034.Съседи: 32665.76.29, 32665.76.14, 32665.76.33няманямаНеИзтегли файла
160320.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземелн имот с идентификатор 32322.8.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка осем, точка шестдесет и седем) по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на, засягащо поземления имот е от 09.07.2020 г. Площ: 22894 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008067.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземелн имот с идентификатор 32322.8.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка осем, точка шестдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с8ело Игралище, местност: СРЕДЕН РИД. Номер по преходен план: 008067Съседи: 32322.8.138, 32322.8.68, 32322.8.65, 32322.8.66Акт за частна общинска собственост № 1176/04.02.2015 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 224/09.02.2015 г., Дв. вх. 221/09.02.2015 г., акт 161, т. 1, н.д. 136, п. и. 25776.нямаНеИзтегли файла
160420.07.2020 г.Частначл.59 ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.2.25 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.07.2020 г. Площ: 17025 кв. м. ( седемнадесет хиляди двадесет и пет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002025.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.25 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, двадесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ЧЕКАНЕЦ-СВИРЧИЦА. Номер на предходен план: 002025.Съседи: 32322.2.23, 32322.2.27, 32322.2.26, 32322.2.19, 32322.2.55, 32322.2.22Акт за частна общинска собственост №1087/22.04.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 950/12.05.2014г., акт 73, том 4, н.д. 648, и.п. 23397нямаНеИзтегли файла
160520.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 55227.8.93 (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, деветдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Палат, одобрени със Заповед РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните ретистри, засягащо поземления имот е от 13.07.2020 г. Площ: 22152 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008093.село Палат, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 55227.8.93 (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, деветдесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-218//05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Палат, местност: ТРЕЩЕН ДАБ. Номер по преходен план: 008093.Съседи: 55227.8.190, 55227.8.126, 55227.8.109, 55227.8.97, 55227.8.138, 55227.8.137Акт за частна общинска собственост № 923/19.02.2013 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 400/22.02.2013 г., акт 58, т. 2, н.д. 231, п.и. 18819Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-65/30.05.2013 г.НеИзтегли файла
160620.07.2020 г.Частначл.59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.1.61 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.07.2020 г. Площ: 15380 кв. м. ( петнадесет хиляди триста и осемдесет кв.м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план:001061.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.1.61 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност СМОЛЕВО. Номер на предходен план: 001061.Съседи: 32322.1.128, 32322.1.62, 32322.1.85, 32322.1.60, 32322.1.58, 32322.1.63Акт за частна общинска собственост № 1107/01.07.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 1463/08.07.2014 г., акт 28, том 6, н.д. 981, и.п. 23923нямаНеИзтегли файла
160820.07.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.4.106 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, сто и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистрпи на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.07.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 /шеста/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004106.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.4.106 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, сто и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ТУРЛИН БАИР. Номер по преходен план: 004106.Съседи: 49686.4.116, 49686.4.161, 49686.4.114, 49686.4.20, 49686.4.113, 49686.4.112, 49686.4.110, 49686.4.107, 49686.4.102, 49686.4.101, 49686.4.100, 49686.4.87, 49686.4.103, 49686.4.86, 49686.4.93, 49686.4.105Акт за частна общинска собственост № 1067/24.02.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. вх. 422/07.03.2014 г., акт 84, т.2, н.д. 279, п.и. 22567Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-154/20.10.2014 г.НеИзтегли файла
160720.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 23532.3.29 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, три, точка, двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 72838 кв. м. ( седемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и осем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003029.село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.3.29 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, три, точка, двадесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Драката, местност ПОДИНАТА. Номер на предходен план: 003029.Съседи: 55227.3.212, 55227.4.3, 55227.4.30, 55227.3.40, 55227.3.30, 55227.3.31, 55227.3.33, 55227.3.34, 55227.3.32, 55227.3.8, 55227.3.13, 55227.3.54, 55227.3.25, 55227.3.28, 55227.3.23, 55227.2.54, 55227.2.42, 55227.2.50, 55227.2.51, 55227.3.5, 55227.3.6няманямаНеИзтегли файла
160920.07.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.4.106 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, сто и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раздол, одобрени със Заповед РД-18-219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008084.село Раздол, с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 61772.8.84 (шестдесет и една хиляди седемстотин седемедесет и две, точка, осем, точка осемдесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Раздол, местност: АРЕВО. Номер по преходен план: 008084.Съседи: 61772.8.95, 61772.8.96, 61772.8.83, 61772.8.82, 61772.8.85няманямаНеИзтегли файла
161020.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.1.30 ( петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 61430 кв. м. ( шестдесет и една хиляди четиристотин и тридесет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001030село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.1.30 ( петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, тридесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ПОПОВИЦА. Номер на предходен план: 001030.Съседи: 51737.1.35, 51737.1.37, 51737.1.36, 51737.170.1, 51737.1.44, 51737.1.52, 51737.1.45, 51737.1.110, 51737.1.46, 51737.1.112, 51737.1.27, 51737.1.97, 51737.1.22, 51737.1.26, 51737.1.33, 51737.1.29, 51737.1.17, 51737.1.25, 51737.1.32, 51737.1.38няманямаНеИзтегли файла
161120.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.1.51 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка ,петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 14842 кв. м. ( четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001051.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.1.51 ( петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, петдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност РАВНИЩЕТО. Номер на предходен план: 001051.Съседи: 51737.1.112няманямаНеИзтегли файла
161220.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.2.26 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 37200 кв. м. ( тридесет и седем хиляди и двеста кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002026.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.2.26 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ТАЙЧОВ КЛАДЕНЕЦ. Номер на предходен план: 002026.Съседи: 51737.2.54, 51737.2.27, 51737.2.10, 51737.2.8, 51737.2.12, 51737.2.16, 51737.2.13, 51737.2.14, 51737.2.15няманямаНеИзтегли файла
161320.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.2.27 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 70035 кв. м. ( седемдесет хиляди тридесет и пет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002027.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.2.27 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ЛИСКОВА КОРИЯ. Номер на предходен план: 002027.Съседи: 51737.2.54, 51737.2.69, 51737.2.68, 51737.2.155, 51737.2.30, 51737.2.118, 51737.2.29, 51737.2.9, 51737.2.167, 51737.2.165, 51737.2.10, 51737.140.1, 51737.2..26няманямаНеИзтегли файла
161420.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.3.58 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, три, точка, петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 16352 кв. м. ( шестнадесет хиляди триста петдесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003058село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор по 51737.3.58 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, три, точка, петдесет и осем) КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ШЕРМЕДИЦА. Номер на предходен план: 003058.Съседи: 51737.3.80, 51737.3.59, 51737.3.39, 51737.3.144няманямаНеИзтегли файла
161520.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.2.37 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20969 кв. м. ( двадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002037.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.2.37 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, тридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ГАБЕРО. Номер на предходен план: 002037.Съседи: 51737.2.73, 51737.1.94, 51737.2.101, 51737.2.38, 51737.2.20, 51737.1.105няманямаНеИзтегли файла
161620.07.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16362.5.94 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка деветдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Рибница, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 24709 кв. м. ( двадесет и четири хиляди седемстотин и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 005094.село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16362.5.94 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка деветдесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Горна Рибница, местност: ОРИЩЕТО. Номер на предходен план: 005094.Съседи: 16362.5.102, 16362.38.6, 16362.38.7, 16362.38.12, 16362.38.13, 16362.5.93, 16362.5.139, 16362.5.90, 16362.5.89, 16362.5.88, 16362.5.95, 16362.5.97, 16362.5.98, 16362.5.99, 16362.5.100няманямаНеИзтегли файла
161820.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.672 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, шестстотин седемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20829 кв. м. ( двадесет хиляди осемстотин двадесет и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 8 /осма/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001672.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.672 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, шестстотин седемдесет и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност СУЛЕВИ НИВИ. Номер на предходен план: 001672.Съседи: 16273.1.667, 16273.1.671, 16273.1.960, 16273.1.2, 16273.1.674, 16273.1.675, 16273.1.683, 16273.1.673, 16273.1.699, 16273.1.668няманямаНеИзтегли файла
161920.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.424 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиристотин двадесет и четири ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 15634 кв. м. ( петнадесет хиляди шестстотин тридесет и четири кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10/десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001424.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.424 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиристотин двадесет и четири ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност СЕЛСКИ АНДЪК. Номер на предходен план: 001424.Съседи: 16273.1.419, 16273.1.421няманямаНеИзтегли файла
161720.07.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16362.8.41 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, осем, точка, четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Рибница, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 23202 кв. м. ( двадесет и три хиляди двеста и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 008041.село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16362.8.41 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, осем, точка, четиридесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Горна Рибница, местност: РАШКОВИЦА. Номер на предходен план: 008041.Съседи: 16362.8.96, 16362.8.181, 16362.8.155, 16362.36.2, 16362.36.1, 16362.8.30няманямаНеИзтегли файла
162020.07.2020 г.Частначл.2, ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.49 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 53035 кв. м. ( петдесет и три хиляди тридесет и пет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001049.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.49 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност РАМЕН ПРЕОТ. Номер на предходен план: 001049.Съседи: 16273.1.97, 16273.1.54, 16273.1.55, 16273.1.89, 16273.1.56, 16273.1.60, 16273.1.51, 16273.102.13, 16273.102.735, 16273.100.6, 16273.1.50няманямаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 79 (3925 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
77
78
79
Следваща
[Условие]Създаване на филтър