Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 14-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 28.09.2020 година /понеделник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разглеждане и приемане на годишен отчет за изпълнението на  бюджета за 2019 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2019 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно извършените разходи за командировки за 2019 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно представяне на информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на работни помещения на втори етаж от пристройка към двуетажна масивна сграда, находяща се  в УПИ IV в квартал 17 по РП на село Струмяни за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Сандански и Дирекция „Бюро по труда“ – Сандански, филиал Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно определяне на представител от общински съвет Струмяни за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

7.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, на уличен водопровод за захранване на имоти с идентификатори 23532.10.48, и 23532.8.77, находящи се в землището на с. Драката, общ. Струмяни, обл. Благоевград по КККР на с. Драката, одобрени със Заповед № РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК и изменени със Заповед № 18-8580-20.08.2019/20.08.2019 г. на Началника на СГКК - Благоевград.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/


8.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, за имот с идентификатор 23532.8.77, находящ се в местността „Гладно поле“, землището на с. Драката, общ. Струмяни, обл. Благоевград по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с цел промяна предназначението от „Нива“ в „За жилищно строителство“.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

9.Предложение относно бракуване на моторно превозно средство – частна общинска собственост.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

10.Предложение относно актуализация на бюджета на община Струмяни за 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

 

С уважение:

Зам. Председател на ОбС:……………….

                 /Кирил Писков/

 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?