Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 12-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.07.2020 година / понеделник / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разглеждане и приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда  на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Манол Стефанов Петров.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно актуализиране на Списъка на средищните училища в

Община Струмяни за учебната 2020-2021 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

                                                                                                        

4.Предложение относно приемане Училищна мрежа през учебната 2020-2021 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно отдаване под наем на част от първи етаж на двуетажна сграда с идентификатор 51737.500.8.1 - представляваща публична общинска собственост със застроена площ от 128 кв. м., по кадастралната карта и  кадастралните регистри и  село Никудин, одобрени със Заповед № 18-378/08.04.2019 г. г., чрез публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно изграждане на детска площадка на територията на с. Струмяни, общ. Струмяни.

/Вносител: Група общински съветници/

 

7.Предложение относно одобряване на пазарна оценка изготвена от независим оценител за продажба на УПИ VІ – 1007, находящ се в квартал 42 по ПУП на село Микрево – представляващ частна общинска собственост, в който имот има законно построена жилищна сграда.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Дияна Гегова/

 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?