Защита на потребителите
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ДОПУСКА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРЕЗ 2024 Г.
21.02.2024
На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на 22.02.2024 г. /четвъртък/...

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” И ВЪЗМОЖОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ (МИРГ - САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ)
08.02.2024
  Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в...

Задълженията за данък върху недвижимото имущество и такса върху битовите отпадъци за 2024 г. вече могат да бъдат платени
08.02.2024
Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че от 06.02.2024 г. могат да се заплащат задължения...

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС