Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 55 – то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 19.09.2019 год./ четвъртък / от 18:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно разглеждане и приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2. Предложение относно разглеждане и приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3. Предложение относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства в община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

4. Предложение относно одобрение на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2019 год. и определяне начина на възлагане на ползването на дървесината включена н Годишния план.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

5. Предложение относно Създаване на ново междуобщинско дружество, собственост на общините Сандански, Струмяни и Кресна, което да бъде оператор на изградената инсталация за компостиране и инсталация за сепариране, и да извършва събиране на разделно събрани зелени отпадъци на територията на населени места в трите общини, във връзка с изпълнението на проект „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстващи инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“ и постигане на залегнали задължения в административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.002-0013-C02 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

6. Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Михаил Георгиев Самарджиев.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?